Antagen på extra bolagsstämma 31 mars 2021.

§ 1. Firma
Bolagets firma är Hexicon AB (publ). Bolaget är publikt. § 2. Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet
Bolaget konstruerar och tillverkar samt säljer och opererar havsbaserade våg och vindkraftverk samt bedriver därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.

§ 6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 7. Revisorer
Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

§ 8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§ 9. Ärenden på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande för stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två personer att justera protokollet.

5. Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
c) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter, som ska utses av stämman.

9. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.

10. Val av styrelseledamöter.

11. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter.

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10. Fullmaktsinsamling och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 12. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.