Aktieägarna i Hexicon AB (publ), org.nr 556795-9894 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.45.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:
(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 4 maj 2022; samt
(ii) senast fredagen den 6 maj 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Andreas Wårdh, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till Andreas.wardh@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Handlingar

Hexicon AB (publ) – Kallelse till årsstämma 2022

Fullmaktsformulär

Hexicon AB (publ) – Valberedningens förslag till årsstämman 2022 (inklusive motiverat yttrande)

Punkt 14 – Styrelsens fullständiga förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram

Punkt 14 – Bilaga A till styrelsens fullständiga förslag om inrättande av incitamentsprogram

Webbsändning Hexicon Årsstämma 2022
En förinspelad webbsändning kommer att publiceras på denna länk https://tv.streamfabriken.com/hexicon-agm-2022 den 12 maj 2022 kl. 12:00 CEST

Årsstämma 2022 har hållits i Hexicon AB

Hexicon AB (publ) – Protokoll årsstämma 2022 (exkl. rostlangd)