Aktieägarnas inflytande i Bolaget utövas vid bolagsstämman som är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår.
 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen samtidigt hålls tillgänglig på bolagets webbplats (https://www.hexicon.eu/). Kallelsen ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.
 
Rätt att delta i och rösta på bolagsstämman, antingen personligen eller genom ombud, tillkommer den som är införd som aktieägare i bolaget av Euroclear förda aktiebok sex bankdagar före bolagsstämman (avstämningsdagen), och som anmält sin avsikt att delta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.
 
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen. För att ärendet ska tas upp vid bolagsstämman ska begäran ha inkommit till styrelsen senast sju veckor före bolagsstämman, eller i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman.
 
 
Valberedning
 
Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Vid extra bolagsstämma den 31 mars 2021 beslutades att anta principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning att gälla villkorat listning av bolagets aktier på marknadsplats. Det beslutades att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive.